Hlasujte a rozhodněte o prioritách města

Podrobnější popis jednotlivých priorit 

PARKOVÁNÍ

Zásadní zkapacitnění parkování ve městě (na sídlištích i poblíž centra), včetně výstavby parkovacích domů, nalezení shody na transparentních pravidlech parkování a jejich implementace prostřednictvím moderních smart city mechanismů (viz karta občana). 

DOPRAVA

Řešení dopravní infrastruktury v rámci města a v jeho bezprostředním okolí, vybudování dálničního přivaděče (severního obchvatu města), vybudování napojení Štěpnic na obchvat (silnici I/50), koordinace a projektová příprava, doprovodné a vyvolané dopravní investice na úrovni města.

BYDLENÍ

Podpory dostupného bydlení ve městě, investice do sociálního bydlení, budování nájemního bydlení pro mladé rodiny, investice do dostupného bydlení pro seniory, racionální využití rozvojových území pro bydlení i občanskou vybavenost (areál nemocnice, další privátní lokality), koordinovaný postup s privátními developery při řešení dopravy, parkování, životního prostředí a občanské vybavenosti.

SMART CITY

Příprava, zavedení a implementace komplexního smart city řešení, které bude zahrnovat kartu občana (UH kartu), řešení podpory rezidentů, komplexní systém parkování a řízení dopravy, MHD, odpadového hospodářství, využívání služeb městských příspěvkových organizací, portál občana, rozvoj datové infrastruktury, digitalizace agendy města.

SPORT, KULTURA, VOLNÝ ČAS

Modernizace infrastruktury pro sport, kulturu a volnočasové aktivity, dostavba Městského fotbalového stadionu, investice do sportovišť ve městě i městských částech, podpora kulturních, sportovních a volnočasových aktivit ve městě.

VZDĚLÁVÁNÍ

Investice do vzdělávání, modernizace škol, investice do jejich zázemí včetně akcentace na moderní trendy i budoucí provázanost s trhem práce, rozvoj kariérového poradenství, zázemí pro rozvoj moderních trendů ve vzdělávání (včetně jazyků), apod.

ENERGETIKA

Příprava, zavedení a implementace místní energetické koncepce a posílení energetické soběstačnosti města, jeho občanů a místních firem a podnikatelů, včetně modernizace CTZ, posílení obnovitelných zdrojů, komunální a komunitní energetika, rozvoj elektromobility, apod.

EKOLOGIE

Ekologické projekty a investice směřující k opatřením reagující na změnu klimatu, posilování zeleně ve městě, nakládání s vodou, odpadové hospodářství, apod. 


Hlasování

Přiřaďte prosím ke každé programové prioritě bodovou hodnotu 1 až 10. Čím více bodů, tím více je za vás tato priorita pro Uherské Hradiště důležitější.


Proč to děláme? 

Vedení města Uherské Hradiště předložilo zastupitelům města rozsáhlý strategický materiál s názvem HRADIŠTĚ CHYTŘE. Předkladatelé se pokusili na 150 stranách vzájemně propojit desítky koncepcí, které byly za poslední roky na radnici zpracovány a vytvořit jeden ucelený strategický dokument. 

Přestože s některými závěry předložené strategie můžeme souhlasit, tak chceme dát prostor veřejnosti, aby si občané našeho města sami řekli, které priority považují za nejdůležitější. 

A také chceme vlastnímu strategickému řízení vrátit zdravý selský rozum, jasně definovat priority a postupné kroky, jak k jejich naplnění dojdeme. Vše ostatní je slohové cvičení, někdy z úředního pohledu nutné, ale bez konkrétního světla na konci tunelu.